Vilkår og betingelser

Disse almindelige forretningsbetingelser er inddelt i følgende dele:

I. Brugsbetingelser for GetYourGuide-webside og -app


II. Almindelige forretningsbetingelser for GetYourGuide Deutschland GmbH, Berlin (formidler)


III. Almindelige forretningsbetingelser for udbydere af ture og andre turistydelser (formidlede virksomheder)


GetYourGuide Deutschland GmbH stiller som led i sin formidlingsydelse en booking-platform til rådighed for besøgende og udbydere af turistydelser.
Derudover stiller GetYourGuide Deutschland GmbH også sin booking-platform til rådighed for bestemte samarbejdspartnere (underformidlere/samarbejdspartnere) med henblik på booking og videreformidling af udbydernes turistydelser. Underformidlere/samarbejdspartnere må kun benytte denne booking-platform efter særskilt kontraktmæssig aftale herom, og brugen må først finde sted, når der forinden foreligger en skriftlig autorisation hertil fra GetYourGuide Deutschland GmbH.
Aftalerne om turistydelser indgås direkte mellem brugerne af denne booking-platform og udbyderne af turistydelserne. Foretager brugeren en booking via en tilsluttet partnerplatform, eller foretager en underleverandør en booking på vegne af en bruger af en tilsluttet partnerplatform, indgås der en tilsvarende kontrakt direkte mellem denne bruger og udbyderen. Der indgås ingen aftale med GetYourGuide Deutschland GmbH med hensyn til de på denne booking-platform udbudte turistydelser.

I. Brugsbetingelser for GetYourGuide-webside og -app


1. Hvem driver denne webside?


Denne webside (inkl. alle undersider og alt indhold samt viste tekster, billeder, videoer, turistydelser og øvrige informationer, samlet kaldet „websiden“) stilles til rådighed af GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Tyskland. Du kan kontakte GetYourGuide Deutschland GmbH pr. e-mail (https://www.getyourguide.dk/contact) eller pr. telefon på følgende telefonnr.:
USA: +1 844-326-5840
Canada: +1 844-326-5840
Australien: +61 2 4708 9546
Storbritannien: +44 (0) 20 3962 0237
Tyskland: +49 (0) 30 56839445
Schweiz: +41 (0) 43 505 14 95
Italien: +39 (0) 6 9480 0677
Spanien: +34 911 23 56 12
Frankrig: +33 (0) 1 75 85 97 22
Internationalt: +49 (0) 30 56839445
GetYourGuide Deutschland GmbH’s almindelige forretningsbetingelser og turudbydernes almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på bookinger via booking-platformen.

2. Brugsbetingelsernes anvendelsesområde


Disse brugsbetingelser („brugsbetingelser“) gælder sammen med databeskyttelses-erklæringen („databeskyttelsesbestemmelserne“) for alle former for brug af websiden. Enhver besøgendes („besøgende“, ”bruger” eller „du“) brug af websiden finder sted på den udtrykkelige betingelse, at den besøgende accepterer brugsbetingelserne og har læst og forstået databeskyttelsesbestemmelserne. Enhver videregående brug af websiden eller en del heraf anses for ensbetydende med, at du har læst og forstået brugsbetingelserne og databeskyttelsesbestemmelserne og erklærer dig fuldstændigt indforstået med at overholde alle bestemmelserne i disse brugsbetingelser.

3. Intet tilbud


Alle informationer på denne webside tjener udelukkende almindelige informationsformål. Informationerne på denne webside udgør således ikke et bindende tilbud fra vores virksomheds side. Der etableres en bindende aftale med udbyderne af de på websiden anførte aktiviteter via indsendelse af en bookingforespørgsel via booking-platformen og udbyderens accept heraf i henhold til de almindelige forretningsbetingelser, dvs. at aftaler udelukkende indgås med udbyderen.

4. Intet ansvar for mangler


Selvom GetYourGuide Deutschland GmbH bestræber sig på at sikre, at det på eller via websiden formidlende indhold er nøjagtigt, påtager GetYourGuide Deutschland GmbH sig hverken udtrykkeligt eller stiltiende et ansvar for, at denne websides indhold er fuldstændigt, korrekt, pålideligt eller aktuelt, eller at indholdet er egnet til et bestemt formål eller andet (dette gælder også for alle oplysninger fra tredjemand). GetYourGuide Deutschland GmbH forbeholder sig ret til efter eget skøn til enhver tid og uden meddelelse herom at ændre, supplere eller fjerne indhold på denne webside eller dette indholds struktur og funktion, uden dog i den forbindelse at fjerne forældet indhold eller at markerede dette som forældet. GetYourGuide Deutschland GmbH kan spærre brugeres adgang til websiden helt eller delvist eller betinge adgangen til websiden af, at bestemte betingelser skal være opfyldt. GetYourGuide Deutschland GmbH påtager sig hverken udtrykkeligt eller stiltiende et ansvar for, at websiden eller dens funktioner er til rådighed og fri for mangler. Dette betyder ligeledes, at der ikke gives nogen garanti for, at websiden og dennes grundliggende infrastruktur er fri for virus og skadelig software. Desuden påtager GetYourGuide Deutschland GmbH sig intet ansvar for, at websiden ikke er blevet ændret som følge af tekniske mangler eller en uberettiget tredjemands handling.

5. Ansvarsbegrænsning for de almindelige forretningsbetingelsers del I


Ethvert ansvar fra GetYourGuide Deutschland GmbHs side er udelukket. Denne ansvarsfraskrivelse gælder tillige for selskabets lovmæssige repræsentanter og uafhængige aftalepartnere, selskabets eksterne og egne medarbejdere og ledere. Ansvar for skader/tab i forbindelse med din adgang (eller manglende adgang) til websiden eller for eventuelle fejl eller udeladelser ved websiden eller de resultater, som du har opnået som følge af anvendelsen af websiden er - uafhængig af retsgrundlaget herfor - ligeledes udelukket. Dette gælder dog ikke i forbindelse med ansvar for skader/tab som følge af forsæt eller grov uagtsomhed og i øvrigt kun i det omfang, som det er tilladt i henhold til lovgivningen. Som følge herefter gælder ansvarsfraskrivelserne ikke i forbindelse med stillede garantier, tab af liv, legemsbeskadigelse eller sundhedsskader samt ved krav i henhold til den tyske produktansvarslov [Produkthaftungsgesetz].

6. Tredjemands indhold, links til andre websider


GetYourGuide Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for tredjemands indhold (herunder de aktiviteter, der kan bookes, samt oplysninger herom), som er tilgængelig via websiden, samt for indhold, som der linkes til på websiden, eller som der viderestilles til fra websiden. GetYourGuide Deutschland GmbH anbefaler ikke indholdet og påtager sig intet ansvar for dette. Hvis GetYourGuide Deutschland GmbH linker til tredjemands websider, så finder enhver brug af sådanne websider sted på egen risiko. GetYourGuide Deutschland GmbH anbefaler derfor, at du læser retningslinjerne for de pågældende websider og deres oplysninger om anvendelse af personoplysninger. Hvis du opdager ulovligt indhold på vores hjemmeside, så kontakt os på https://www.getyourguide.dk/contact.

7. Begrænset tilladelse til brug af GetYourGuide-appen


GetYourGuide Deutschland GmbH giver dig hermed en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, genkaldelig, gebyrfri og verdensomspændende ret til at bruge GetYourGuide-appen i henhold til de foreliggende brugsbetingelser under forudsætning, at du overholder disse brugsbetingelser både nu og for fremtiden. GetYourGuide-appen må (i) udelukkende anvendes i objektkodeformat og til personlige formål (hvis du er forbruger) eller til interne forretningsformål (hvis du er en virksomhed); (ii) der må kun laves så mange kopier og sikkerhedskopier af GetYourGuide-appen, som det er nødvendigt for den retmæssige brug; (iii) det er forbudt for tredjemand at kopiere, adaptere, tilbageudvikle, dekompilere, demontere, modificere og tilpasse GetYourGuide-appen eller foretage fejlkorrektur i GetYourGuide-appen i sin helhed eller dele heraf; (iv) det er forbudt at udlåne samt udleje, bortforpagte, underlicensere, oversætte, sammenlægge, tilpasse eller ændre GetYourGuide-appen eller alle hertil hørende former for dokumentation; (v) der er forbudt at demontere, dekompilere, foretage reverse engineering samt helt eller delvist at anvende kildekoderne som grundlag for andre programmer, ligesom ethvert forsøg på at foretage sådanne aktiviteter er forbudt.

8. Immaterielle rettigheder


I forholdet mellem dig og GetYourGuide Deutschland GmbH er og forbliver websiden beskyttet af ophavsretten og/eller andre ophavsretlige rettigheder (herunder også af den tyske konkurrencelov [Wettbewerbsgesetz]). Du erhverver ingen rettigheder til websiden eller til evt. på websiden offentliggjorte navne, handelsnavne og mærker af enhver art (inkl. varemærker). Det er tilladt for dig at tilgå og vise hjemmesiden, men det er ikke tilladt for dig at integrere websiden på andre hjemmesider eller kopiere, afbilde, licensere, offentliggøre, downloade, uploade eller sende websiden eller gøre websiden tilgængelig på anden vis uden vores forudgående skriftlige tilladelse.

9. Ændringer af brugsbetingelserne


GetYourGuide Deutschland GmbH forbeholder sig ret til at ændre disse brugsbetingelser til enhver tid og med omgående virkning. Hvis GetYourGuide Deutschland GmbH foretager ændringer, træder disse i kraft på det tidspunkt, hvor de offentliggøres på websiden. GetYourGuide Deutschland GmbH forventer, at du som bruger regelmæssigt gennemgår dette afsnit, således at du altid er bekendt med de gældende brugsbetingelser. Hvis du fortsat bruger websiden, efter at der har fundet en ændring sted, så anses du automatisk for at have accepteret ændringerne ved din fortsatte brug.

10. Lovvalg og værneting


Tysk ret finder anvendelse, idet anvendelse af den internationale købelov (CISG) er udelukket. Hvis du bruger websiden som forbruger og på det tidspunkt, hvor du bruger websiden, har dit sædvanlige opholdssted i et andet land, berøres anvendelsen af dette lands præceptive retsregler ikke af det i første sætning trufne lovvalg. Obligatorisk værneting er Berlin, hvis brugeren er erhvervsdrivende i henhold til bestemmelserne i den tyske handelsretlige lovbog [Handelsgesetzbuch], eller hvis brugeren ved stævningsudtagelsen ikke har fast bopæl i Tyskland. Præceptive lovregler om værneting berøres ikke heraf.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin
Tyskland

II. GetYourGuide Deutschland GmbH – almindelige forretningsbetingelser for brugere af online-tilbud på GetYourGuide-platformen


1. Indledning


1.1 GetYourGuide Deutschland GmbH, Sonnenburger Strasse 73, 10437 Berlin, Tyskland driver en formidlingsplatform for forskellige tilbud inden for turisme i form af online-tilbud via internet og apps (herefter samlet kaldet „GetYourGuide-platformen“). På GetYourGuide-platformen har brugerne mulighed for at finde og booke turistture, aktiviteter og oplevelser i hele verden. Online-tilbuddet omfatter bl.a. guidede rundvisninger, madlavningskurser, sightseeingture med bus, kanalrundfarter, billetter til seværdigheder samt andre ydelser. Tilbuddene udbydes online af mange forskellige lokale udbydere i hele verden („udbydere“), og en evt. aftale vedrørende den pågældende turistydelse indgås direkte med disse udbydere (”aftale om turistydelse”). Via GetYourGuide-platformen kan du downloade oplysninger om udbydernes tilbud og foretage bestillinger.
1.2 GetYourGuide Deutschland GmbH henvender sig både til forbrugere og virksomheder. I forbindelse med disse almindelige forretningsbetingelser gælder følgende definitioner:
a. Ved en „forbruger“ forstås enhver naturlig person, som indgår en aftale til formål, som i overvejende grad ikke er led i dennes kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet (§ 13 i den tyske civilretlige lovbog [BGB]).
b. Ved en „virksomhed“ forstås en naturlig eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, som indgår en aftale som led i udøvelsen af deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet (§ 14, stk. 1 i den tyske civilretlige lovbog [BGB]).
c. Ved „bruger“ forstås enhver naturlig person, medmindre denne udtrykkeligt er registreret som juridisk person hos GetYourGuide Deutschland GmbH. Handlinger og undladelser, som foretages under registreringen af en juridisk person, vil blive tilskrevet den naturlige person, medmindre dette finder sted inden for rammerne af dennes fuldmagt for den juridiske person. Begrebet „bruger“ omfatter i det efterfølgende også de brugere, der formidles af underformidlere.

2. Hvad er omfattet af disse almindelige forretningsbetingelsers del II


Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på enhver brug af GetYourGuide-platformen, f.eks. via internet og apps. Aftaleforholdet mellem brugeren og GetYourGuide Deutschland GmbH omfatter som udgangspunkt kun den ordinære formidling af brugerne til de til enhver tid værende udbydere af ydelsen og videregivelse af oplysninger om brugere, som formidles via en underleverandør. GetYourGuide Deutschland GmbH optræder ikke selv som arrangør og heller ikke som udlejer, sælger eller andre former for aftaleparter i forhold til den aftale om turistydelser, der indgås med brugeren. Disse almindelige forretningsbetingelsers del II for GetYourGuide Deutschland GmbH gælder derfor for tilbuddene på GetYourGuide-platformen og formidlingen af brugerne til udbyderne. Disse almindelige forretningsbetingelsers del II finder tillige anvendelse på samarbejdspartneres (underformidlere/ samarbejdspartneres) brug af GetYourGuide-platformen med forbehold for de særskilte kontraktmæssige aftaler, der er indgået med de pågældende samarbejdspartnere. For den enkelte aftale om turistydelser, der indgås mellem bruger og udbyder, gælder udbydernes kontraktbestemmelser i henhold til disse almindelige forretningsbetingelsers del III.

3. Registrering


3.1 Brugen af udbuddet på GetYourGuide-platformen kan principielt foregå anonymt.
3.2 Bestemte former for brug af GetYourGuide-platformen, som f.eks. foretagelse af bookinger, kræver dog en registrering. I forbindelse med registreringen afsender brugeren en elektronisk registreringsformular og accepterer de almindelige forretningsbetingelser. Registreringen hos GetYourGuide Deutschland GmbH er først afsluttet, når der kommer en bekræftelse til den mailadresse, som brugeren har anført. Naturlige personer skal være fyldt 18 år for at foretage registreringen. Brugeren skal holde det af bruger valgte password hemmelig og på passende vis forhindre tredjemand i at få kendskab til dette.
3.3 Det er ikke tilladt at oprette mere end en brugerkonto for de samme naturlige eller juridiske personer. Brugerkontoen kan ikke overdrages.

4. GetYourGuide Deutschland GmbH’s ydelser/ aftaleindgåelse


4.1 Efter at brugeren har indtastet sine ønsker på GetYourGuide-platformen (f.eks. rejsemål, turform, starttidspunkt, deltagerantal og prismuligheder), viser GetYourGuide Deutschland GmbH brugeren oplysninger om udbyderens turistydelser („informationer om turistydelser“). På baggrund af disse informationer kan brugeren, efter at turistydelsens tilgængelighed er tjekket, afgive et tilbud om aftaleindgåelse til videreformidling til den pågældende udbyder, hvorved underformidlere handler i den formidlede brugers navn. Dette sker efter brugerens udvælgelse af turistydelse(r) og tilføjelse til varekurven, når brugeren trykker på knappen ”Bekræft og book”.
4.2 Brugeren er bundet til sit bindende købstilbud i 5 hverdage, jf. punkt 5 i turudbydernes almindelige forretningsbetingelser i del III.
4.3 GetYourGuide Deutschland GmbH gør brugeren opmærksom på udbydernes egne befordrings- og forretningsbetingelser, der gælder for udbyderens kontraktforhold med brugeren og for udbydernes turistydelser. Betingelserne findes i de respektive tilbud. Brugeren er selv ansvarlig for, at disse betingelser opfyldes og overholdes. Udbyderen forbeholder sig ret til at nægte brugeren adgang til en aktivitet eller at ekskludere aktiviteten, hvis brugeren ikke opfylder betingelserne herfor. I så fald bliver den betalte pris ikke refunderet.
4.4 GetYourGuide Deutschland GmbH forsyner brugeren med en bookingbekræftelse i udbyderens navn og på dennes vegne samt en betalingsbekræftelse. Brugen af selve GetYourGuide-platformen er som udgangspunkt gratis for brugeren. Omkostningerne i forbindelse med den tekniske tilgang til GetYourGuide-platformen (f.eks. internetadgang) afholder brugeren selv. GetYourGuide Deutschland GmbH er berettiget til at tage fakturerede beløb til inkasso i udbyderens navn og på dennes vegne.
4.5 GetYourGuide Deutschland GmbH fremsender eventuelle oplysninger, der er nødvendige for at gøre brug af udbyderens turistydelser (f.eks. billetoplysninger), til brugeren, så snart de er modtaget fra udbyderen.
4.6 GetYourGuide Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de videreformidlede oplysninger eller for udbydernes gennemførelse af turistydelserne, idet samtlige viste og videreformidlede informationer beror på udbydernes eller tredjemands data, som GetYourGuide Deutschland GmbH ikke har mulighed for at efterprøve i detaljer.

5. Betalinger hos GetYourGuide


5.1 Den aftale, som brugeren har indgået med udbyderen om turistydelser, finder anvendelse for den pris, som brugeren skal betale for udbyderens turistydelser.
5.2 GetYourGuide Deutschland GmbH er berettiget til at tage fakturerede beløb til inkasso i udbyderens navn og på dennes vegne, såfremt der ikke udtrykkeligt fremgår andet af udbyderens faktura. Hvis brugeren skal betale i en anden valuta end sit eget lands valuta (fordring i fremmed valuta), kan GetYourGuide Deutschland GmbH kræve betaling i brugerens hjemlands valuta og omregne fordringen i fremmed valuta til den aktuelle valutakurs på det tidspunkt, hvor aftalen indgås. GetYourGuide Deutschland GmbH er i så fald berettiget til at opkræve et passende vekselgebyr hos brugeren.
5.3 Brugerens kontaktperson i forhold til aftalen om turistydelser og betaling heraf er den udbyder, som er brugers aftalepartner. Brugeren kan kun rette evt. krav om tilbagebetaling af en gennemført betaling til den pågældende udbyder. Hvis udbyder bevilger en tilbagebetaling, kan udbyderen afvikle denne via GetYourGuide Deutschland GmbH. For at gøre processen lettere for brugeren, anbefales det at afvikle kommunikationen via GetYourGuide.
5.4 Brugeren skal registrere sig for at benytte GetYourGuide Deutschland GmbH’s betalingsfunktioner. Brugeren skal anføre korrekte betalingsoplysninger og omgående sørge for at opdatere disse, hvis der sker ændringer heraf. GetYourGuide Deutschland GmbH er berettiget til at afvise de betalingsmidler, som brugeren anfører. De betalingsmidler, der kan anvendes i forbindelse med bookingen af den pågældende turistydelse, vil blive vist for brugeren som led i bestillingsforløbet.
5.5 Ved autoriseringen af betalingen indvilger brugeren i, at fordringsindehaveren kan bruge brugerens betalingsinformationer til opkrævning af betalingen. GetYourGuide Deutschland GmbH forbeholder sig ret til at gøre brugen af GetYourGuide Deutschland GmbH’s betalingsfunktion afhængig af et tjek af, at brugeren har den fornødne kreditværdighed.
5.6 Hvis brugeren anvender et kredit- og/eller betalingskort, der er udstedt i USA, til betalingstransaktionen, behandles betalingen af GetYourGuide Operations Inc., et datterselskab af GetYourGuide Deutschland GmbH. Brugere fra USA kan komme i kontakt med GetYourGuides kundesupport for USA som beskrevet i kontaktoplysningerne på GetYourGuides hjemmeside.
5.7 Hvis brugeren anvender et kredit- og/eller betalingskort, der er udstedt i Australien, til betalingstransaktionen, behandles betalingen af GetYourGuide Australia Pty. Ltd., et datterselskab af GetYourGuide Deutschland GmbH. Australske brugere kan komme i kontakt med GetYourGuides kundesupport for Australien som beskrevet i kontaktoplysningerne på GetYourGuides hjemmeside.
5.8 Hvis brugeren anvender et kredit- og/eller betalingskort, der er udstedt i Canada, til betalingstransaktionen, behandles betalingen af GetYourGuide Canada Inc., et datterselskab af GetYourGuide Deutschland GmbH. Canadiske brugere kan komme i kontakt med GetYourGuides kundesupport for Canada som beskrevet i kontaktoplysningerne på GetYourGuides hjemmeside.

6. GetYourGuide Deutschland GmbH’s prisfastsættelse


6.1 Alle priseangivelser på GetYourGuide er pr. person og inkl. moms samt alle andre skatter og afgifter. Det kan forekomme, at der i tillæg hertil opkræves lokale skatter eller afgifter på stedet.
6.2 De af udbyderne fastsatte priser kan være underlagt særlige bestemmelser, f.eks. med hensyn til annullering og refusion af betalte beløb. Du bør derfor allerede, inden du foretager din booking, undersøge, om den aftale om turistydelser, som du ønsker at booke, er omfattet af særlige bestemmelser.

7. GetYourGuide Deutschland GmbH’s prisgaranti


7.1 Hos GetYourGuide Deutschland GmbH ønsker vi, at vores brugere betaler den lavest mulige pris for den valgte turistydelse. Hvis du finder samme tilgængelige tilbud, som du har booket via GetYourGuide Deutschland GmbH, på samme betingelser (by, personantal, tilgængelighed) og til en lavere pris på internettet, vil GetYourGuide Deutschland GmbH ensidigt på frivillig basis udbetale dig differencen mellem prisen på den via GetYourGuide Deutschland GmbH bookede turistydelse og den tilgængelige oplevelse, som du har fundet på internettet.
7.2 Alle særlige tilbud og kampagner er tydeligt markeret som sådanne.

8. Brugerens pligter og opgaver


8.1 Brugeren skal holde sine registreringsoplysninger (brugernavn og password) hemmelig og sørge for, at tredjemand ikke får adgang til brugerens log-in med registreringsoplysningerne til GetYourGuide-platformen. Enhver brug af log-in til GetYourGuide-platformen med brugerens registreringsoplysninger anses for at være foretaget af brugeren selv.
8.2 Brugeren kan efter at have modtaget informationerne om turistydelserne indsende sine evt. bestillinger til GetYourGuide Deutschland GmbH med henblik på videreformidling til udbyderen.
8.3 Brugeren friholder GetYourGuide Deutschland GmbH for tredjemands krav som følge af sin brug af GetYourGuide-platformen, medmindre GetYourGuide Deutschland GmbH er ansvarlig for det/de pågældende krav.

9. Tilgængelighed og garanti


9.1 For så vidt angår GetYourGuide-platformen, består der intet krav vedrørende dens tilgængelighed og dens kvalitets- eller servicefaciliteter samt teknisk support til denne. GetYourGuide Deutschland GmbH er til enhver tid berettiget til at ændre, begrænse eller lukke sin GetYourGuide-platform. De aftaler, som brugeren allerede har indgået med en udbyder, og gennemførelsen heraf berøres ikke af sådanne ændringer.
9.2 GetYourGuide Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for, at de oplysninger, som stilles til rådighed af tredjemand (f.eks. andre udbydere), er rigtige eller fuldstændige.
9.3 GetYourGuide Deutschland GmbH påtager sig intet ansvar for de turistydelser, som udbyderne tilbyder. For det tilfælde, at der fra brugerens side opstår spørgsmål eller krav i forbindelse med en aftale om turistydelser eller dennes gennemførelse, så er det den pågældende udbyder, som brugeren skal tage kontakt til.
9.4 Såfremt GetYourGuide Deutschland GmbH ikke har forpligtelser over for brugeren, giver GetYourGuide Deutschland GmbH heller ingen garanti herfor.

10. GetYourGuide Deutschland GmbH’s ansvar


10.1 Såfremt GetYourGuide Deutschland GmbH ikke ved udtrykkelig aftale med brugeren har påtaget sig en kontraktmæssig pligt hertil, er GetYourGuide Deutschland GmbH ikke ansvarlig for, at der kommer aftaler i stand med udbyderne i overensstemmelse med brugerens bookingønske.
10.2 Medmindre der foreligger en udtrykkelig aftale eller garanti herom, er GetYourGuide Deutschland GmbH – for så vidt angår selve de formidlede turistydelser - ikke ansvarlig for mangler ved erlæggelsen af turistydelserne samt for person- og tingsskader, som opstår for brugeren i forbindelse med de formidlede rejseydelser. I forbindelse med formidlingen af flere hovedturistydelser (svarende til juridiske begreb „pakkerejse“) gælder dette ikke, hvis GetYourGuide Deutschland GmbH i henhold til § 651a, stk. 2 i den tyske civilretlige lovbog [BGB] giver indtryk af at erlægge de planlagte rejseydelser på eget ansvar.
10.3 Et evt. ansvar fra GetYourGuide Deutschland GmbH’s side som følge af en culpøs pligtforsømmelse i forbindelse med formidlingen af aftaler berøres ikke af ovenstående bestemmelser.
10.4 GetYourGuide Deutschland GmbH’s ansvar for brugerens krav er beløbsmæssigt begrænset til den tredobbelte pris på den formidlede turistydelse, medmindre der er tale om
• forsømmelse af en væsentlig pligt, hvis opfyldelse er nødvendig for gennemførelsen af formidlingsaftalen, eller hvis forsømmelsen heraf bringer opnåelsen af formålet med aftalen i fare
• ansvar for skader/tab, som påføres brugeren som følge af tab af liv, legemsbeskadigelse og sundhedsskader, som skyldes en uagtsom pligtforsømmelse fra GetYourGuide Deutschland GmbH’s side eller en forsætlig eller uagtsom pligtforsømmelse fra en af GetYourGuide Deutschland GmbH’s lovmæssige repræsentanters eller medhjælperes side
• GetYourGuide Deutschland GmbH’s ansvar for øvrige skader/tab, der påføres brugeren, som følge af en grov uagtsom pligtforsømmelse fra GetYourGuide Deutschland GmbH’s side eller en forsætlig eller grov uagtsom pligtforsømmelse fra en af GetYourGuide Deutschland GmbH’s lovmæssige repræsentanters eller medhjælperes side.
10.5 I tilfælde af simpel uagtsomhed hæfter GetYourGuide Deutschland GmbH kun i tilfælde af misligholdelse af en væsentlig kontraktmæssig forpligtelse og kun for forudseelige og typiske skader/tab. Ved væsentlige kontraktmæssige forpligtelser forstås forpligtelser, hvis opfyldelse er nødvendig for, at aftalen kan gennemføres på behørig vis, og hvis overholdelse brugeren som udgangspunkt må have tillid til.
10.6 Ansvarsbegrænsningerne gælder ikke i forbindelse med afgivne garantier, ved tab af liv, legemsbeskadigelse eller sundhedsskader, eller i øvrigt ved krav i henhold til den tyske produktansvarslov [Produkthaftungsgesetz].

11. Opsigelse


Brugere kan til enhver tid bringe deres registrering hos GetYourGuide-platformen til ophør ved at spærre deres brugerkonto. GetYourGuide Deutschland GmbH kan ensidigt bringe en registrering til ophør med et varsel på en uge. Tidligere opståede krav berøres ikke heraf. Retten til at foretage en ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf.

12. Anmeldelsesfunktion


12.1 Brugerne har mulighed for at udøve en personlig indflydelse på indholdet på GetYourGuide-platformen ved at skrive rejseberetninger i form af anmeldelser eller indsætte billeder ("brugernes eget indhold"). Brugerne er fuldt ansvarlige for det indhold, som de lægger op på siden. Brugerne sikrer, at indholdet er korrekt, og garanterer, at deres bidrag ikke indeholder vildledende eller ulovlige påstande eller oplysninger. Brugerne garanterer desuden, at deres bidrag ikke krænker tredjemands rettigheder. GetYourGuide Deutschland GmbH tager på ingen måde eller under nogen omstændigheder ejerskab til brugernes bidrag, men stiller derimod udelukkende en platform til brugernes rådighed.
12.2 GetYourGuide Deutschland GmbH er berettiget til at anvende brugernes bidrag på forskellig vis. Hertil hører bl.a. visning på websiden, omformatering, bearbejdning for større klarhed eller bedre grammatik, inddragelse i reklamer eller andet arbejde.
12.3 GetYourGuide Deutschland GmbH kan ved behov og efter eget skøn fjerne eller på ny lægge brugerbidrag op. GetYourGuide Deutschland GmbH kan f.eks. fjerne et brugerbidrag, hvis dette efter GetYourGuide Deutschland GmbH’s opfattelse strider mod de principper, som GetYourGuide Deutschland GmbH har mht. indhold på websiden. GetYourGuide Deutschland GmbH er ikke forpligtet til at opbevare kopier af brugerbidragene eller stille sådanne kopier til rådighed. GetYourGuide Deutschland GmbH garanterer ikke for, at brugerbidrag er fortrolige.
12.4 GetYourGuide Deutschland GmbH, deres underformidlere og disses (salgs-)partnere kan vise reklameindslag og andre oplysninger ved siden af eller sammen med brugerbidragene på websiden samt på andre medier. Brugere har intet krav på et vederlag for sådanne reklamer. Der forbeholdes ret til at foretage ændringer i forhold til sådanne reklametiltags form og omfang, og brugeren skal ikke have særlig meddelelse herom.
12.5 Brugerne friholder i fuldt omfang og på første anfordring GetYourGuide Deutschland GmbH fra alle krav fra tredjemands side (inkl. passende omkostninger i forbindelse med søgsmål og retsforsvar), som tredjemand gør gældende over for GetYourGuide Deutschland GmbH med hensyn til det af brugeren tilførte indhold. Dette gælder også, selvom det anfægtede indhold ikke længere er tilgængeligt på GetYourGuide-platformen. Dette gælder ikke, hvis GetYourGuide Deutschland GmbH er ansvarlig for rettighedskrænkelsen. I tilfælde af, at der fra tredjemands side rejses krav mod GetYourGuide Deutschland GmbH, skal brugerne omgående, i overensstemmelse med sandheden og i fuldt omfang stille alle de oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at efterprøve de rejste krav og føre et forsvar imod disse.

13. Databeskyttelse


13.1 GetYourGuide Deutschland GmbH indsamler og anvender brugernes personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for GetYourGuide Deutschland GmbH for at indgå, lave den indholdsmæssige udformning af eller ændre kontraktforholdet mellem brugeren og GetYourGuide Deutschland GmbH.
13.2 Hvis GetYourGuide Deutschland GmbH bliver inddraget i kommunikationen om en aftale om turistydelser mellem brugeren og den pågældende udbyder, fremsender GetYourGuide Deutschland GmbH de oplysninger, der er nødvendige for denne aftale, til den pågældende udbyder. Udbyderen forarbejder og anvender disse oplysninger på eget ansvar med henblik på aftalens forberedelse, indgåelse og gennemførelse. Den pågældende udbyders identitet fremgår af bookingdialogen.
13.3 Du finder yderligere informationer i GetYourGuide Deutschland GmbH’s databeskyttelsesbestemmelser på http://www.GetYourGuide Deutschland GmbH.de/privacy_policy.php.

14. Ændring af disse almindelige forretningsbetingelser


14.1 GetYourGuide Deutschland GmbH forbeholder sig ret til at ændre disse almindelige forretningsbetingelser til enhver tid og uden angivelse af årsager hertil. GetYourGuide Deutschland GmbH vil kun foretage ændringer i forhold til forbrugere, som brugeren fornuftigvis må indvilge i under en afvejning af begge parters interesser. Dette gælder f.eks. i tilfælde af ækvivalensforstyrrelser, men også i forbindelse med huller i aftalen eller dens bestemmelser og ændringer af lovgivningen. Brugerne får tilsendt de ændrede betingelser pr. e-mail senest to uger før betingelsernes ikrafttræden. Hvis brugeren ikke protesterer over gyldigheden af de nye almindelige forretningsbetingelser inden for to uger efter modtagelsen af e-mailen, anses de ændrede almindelige forretningsbetingelser for accepteret. GetYourGuide Deutschland GmbH vil i den e-mail, som indeholder de ændrede betingelser, gøre brugerne særskilt opmærksom på betydningen af denne frist på to uger.
14.2 De almindelige forretningsbetingelser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres for den fremtidige formidling af nye bookinger. Der er de til enhver tid gyldige betingelser, der finder anvendelse ved enhver ny formidling.

15. Øvrige bestemmelser


15.1 Disse almindelige forretningsbetingelser udgør hele den samlede aftale mellem GetYourGuide Deutschland GmbH og brugeren. Der består ingen supplerende aftaler.
15.2 Tysk ret finder anvendelse, idet anvendelse af den internationale købelov (CISG) er udelukket. Hvis du har afgivet bestillingen som forbruger og på bestillingstidspunktet har dit sædvanlige opholdssted i et andet land, berøres anvendelsen af dette lands præceptive retsregler ikke af det i første sætning trufne lovvalg. Obligatorisk værneting er Berlin, hvis brugeren er erhvervsdrivende i henhold til bestemmelserne i den tyske handelsretlige lovbog [Handelsgesetzbuch], eller hvis brugeren ved stævningsudtagelsen ikke har fast bopæl i Tyskland. Præceptive lovregler om værneting berøres ikke heraf.
15.3 Skulle enkelte bestemmelser i disse almindelige forretningsbetingelser være eller blive ugyldige, berøres gyldigheden af de øvrige bestemmelser ikke heraf.
GetYourGuide Deutschland GmbH
Sonnenburger Strasse 73
10437 Berlin
Tyskland

III. Almindelige forretningsbetingelser for udbyderne af ture og andre turistydelser


1. Indledning


Del III af disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler, der indgås mellem udbyderne og brugerne via GetYourGuide-platformen. Dette gælder også, selvom GetYourGuide-platformen tilgås via en samarbejdspartners eller underformidlers partnerplatform.

2. Korrekte informationer


De oplysninger, der formidles via GetYourGuide-platformen skal være i overensstemmelse med sandheden. Udbyderen forbeholder sig ret til at hæve aftalen eller udelukke brugere fra deltagelse i turistydelsen og kræve en erstatning svarende til annulleringsomkostningerne i henhold punkt 11 i de almindelige forretningsbetingelsers del III, hvis brugeren har givet forkerte oplysninger.

3. Fremmøde på mødestedet og overholdelse af restriktioner


Du er selv ansvarlig for at ankomme til det meddelte mødested i rette tid. Hvis du kommer rejsende fra udlandet til en aktivitet, har du selv ansvaret for at sørge for de nødvendige rejsepapirer (pas mv.), overholdelse af sundhedsmæssige restriktioner osv.

4. Yderligere deltagelses- eller befordringsbetingelser


Hvis udbyderen ud over de almindelige aftalevilkår i henhold til del III aftaler yderligere deltagelses- eller befordringsbetingelser i aftalen med dig, så er du selv ansvarlig for at overholde disse deltagelses- eller befordringsbetingelser. Udbyderen forbeholder sig ret til at udelukke deltagere fra aktiviteten, hvis de ikke opfylder betingelserne.

5. Bindende forespørgsel


Aftalen mellem dig eller den af dig formidlede bruger og udbyderen indgås ved udbyderens accept af din bindende forespørgsel. Når du booker en tur eller en anden aktivitet, afgiver du et bindende købstilbud til udbyderen, som du eller den af dig formidlede bruger er bundet af i 5 hverdage. Accepterer udbyderen dit tilbud inden for fristen, er aftalen indgået og juridisk bindende. Du eller den af dig formidlede bruger modtager meddelelse herom pr. e-mail.

6. Betaling


Den aftalte totalpris for den via GetYourGuide Deutschland GmbH formidlede turistydelse forfalder til betaling ved aftalens indgåelse.

7. Oplysning om fortrydelsesretten


Udbyderen gør opmærksom på, at der i henhold til lovgivningen (§§ 312, stk. 2, nr. 4, 312g, stk. 2, 1. pkt., nr. 9 i den tyske civilretlige lovbog [BGB]) ikke er nogen fortrydelsesret i forbindelse med aftaler om turistydelser, som indgås som fjernsalg (altså via GetYourGuide-platformen), men derimod udelukkende den lovhjemlede ret til at hæve eller opsige aftalen.

8. Eget ansvar for forsikring


I turistydelsernes pris er forsikringer ikke inkluderet. Du er selv ansvarlig for, at din forsikringsdækning er tilstrækkelig. Behovet for forsikring er afhængig af den bookede aktivitet.

9. Ubetalte turistydelser


Hvis du eller den af dig formidlede bruger ikke betaler for den bookede turistydelse i overensstemmelse med de aftalte forfaldstider for betalingen, selvom udbyderen er villig og i stand til at erlægge den kontraktmæssige turistydelse på behørig vis, og der ikke består nogen lovmæssig eller kontraktmæssig tilbageholdelsesret fra din eller den formidlede brugers side, så er udbyderen efter påkrav med fristsættelse berettiget til at hæve aftalen og kræve de hermed forbundne omkostninger betalt af dig eller den af dig formidlede bruger i henhold til punkt 11.

10. Udveksling af meddelelser


Samtlige meddelelser mellem dig eller den af dig formidlede bruger og udbyderen udveksles via GetYourGuide-platformen. For at sikre en hurtig bearbejdning anbefales det, at man udelukkende bruger de formularer, som GetYourGuide Deutschland GmbH stiller til rådighed.

11. Retningslinjer for annullering


11.1 Hvis du aflyser (annullerer) aktiviteten, gælder de annulleringsbetingelser, som er anført i produktbeskrivelsen samt på din voucher. GetYourGuide Deutschland GmbH råder brugeren til at læse informationerne i produktbeskrivelsen grundigt igennem.
11.2 Hvis der i din udbyders produktbeskrivelse ikke er anført herfra afvigende annulleringsbetingelser, opkræver udbyderen af turistydelserne følgende annulleringsgebyrer:
a. mere end 24 timer før aktivitetsstart: fuldstændig refusion
b. mindre end 24 timer før aktivitetsstart eller ved udeblivelse: ingen refusion
11.3 Det står dig eller den af dig formidlede bruger frit for at dokumentere over for udbyderen, at denne slet ikke har lidt noget tab eller kun har lidt et væsentligt mindre tab, end det gebyr, som udbyderen kræver betalt.
11.4 Udbyderen forbeholder sig ret til at kræve en højere konkret godtgørelse i stedet for ovennævnte gebyrer, såfremt udbyderen dokumenterer, at denne har haft væsentligt højere udgifter end det gebyr, som ellers ville kunne opkræves i det pågældende tilfælde. I så fald er udbyderen forpligtet til konkret at opgøre og dokumentere den krævede godtgørelses størrelse under hensyntagen de udgifter, der er sparet, og de indtægter, som en evt. anden anvendelsen af turistydelsen har indbragt.
11.5 Refusionen foretages med det samme betalingsmiddel, som blev anvendt ved betalingen. Ved kreditkort med månedlig afregning krediteres beløbet ved udgangen af den løbende afregningsperiode. Det nøjagtige tidspunkt for refusionen afhænger af brugerens kreditkortaftale. Refusion via bankoverførsel finder sted inden for syv bankdage.

12. Ekstraordinær aflysning


Udbyderen kan aflyse aktiviteten på den aftalte dag uden iagttagelse af en aflysningsfrist, hvis vejrforhold, myndigheders forholdsregler, strejker eller andre uforudselige eller uafvendelige ydre omstændigheder (herunder især force majeure-begivenheder) umuliggør eller betydeligt vanskeliggør eller udgør en trussel for aktivitetens gennemførelse. I så fald refunderes den betalte pris.

13. Udelukkelse fra deltagelse


Udbyderen er berettiget til at nægte dig at deltage i en aktivitet eller udelukke dig fra en aktivitet, hvis du ikke opfylder de personlige forudsætninger for at deltage, hvis din deltagelse vil være til fare for dig selv eller andre eller på anden vis ville forstyrre gennemførelsen af aktiviteten betydeligt. Det samme gælder for brugere, som du har formidlet. I disse tilfælde kan den betalte pris ikke blive refunderet.

14. Programændringer


Udbyderen forbeholder sig desuden ret til at foretage uvæsentlige programændringer, hvis dette bliver nødvendigt på grund af uforudselige eller uafvendelige omstændigheder.

15. Yderligere betingelser


Yderligere betingelser eller afvigende bestemmelser findes indeholdt i de enkelte tilbud.

16. Tidszone


Udbyders tidszone finder anvendelse i forbindelse med beregning af tidspunkter og frister.

17. Ansvar hos udbyderen af turen eller turistydelsen


Udbyderens ansvar for sine turistydelser retter sig efter det lands lov, der gælder herfor. I den forbindelse gælder der ansvarsfraskrivelse i det omfang, dette er tilladt i henhold til gældende lov.

18. Ændring af disse almindelige forretningsbetingelser


De almindelige forretningsbetingelser for udbydere af ture og andre turistydelser i del III kan til enhver tid og uden varsel ændres for fremtidige bookinger. De på tidspunktet for hver enkelt booking gældende betingelser finder anvendelse. Brugeren har ikke krav på, at fremtidige bookinger indgås på de nuværende betingelser.